Více o duchovním životě

Mnohokrát máme možnost zažít okamžiky, kdy vnímáme, že v našem nitru se odehrává vnitřní život. Nejde jen o myšlenky a pocity, ale niterný stav touhy po pokoji, naplnění, nalezení smyslu vlastního života, cíle svého úsilí, radosti z obyčejného bytí, hlas svědomí... V těchto chvílích se můžeme setkat s něčím, co nás přesahuje. Začneme-li se věnovat duchovnímu životu více než jen náhodně, zjistíme, že má obrovské rozměry.

Křesťané

Křesťané poznali, že mimo prostor, čas a hmotu stojí někdo, kdo tomuto hmotnému světu dal existenci. V průběhu dějin Izraele, na jejichž základě křesťanství stojí, lidé poznali, že Bůh není něco, ale někdo, kdo se navíc aktivně dotýká našeho života. A to přesto, že člověk Boha nejen mnohokrát odmítnul, ale dokonce se i dopouštěl zla namířeného proti samotnému Stvořiteli. Bůh však vstoupil do lidských dějin a jako konkrétní člověk, Ježíš z Nazareta, vzal na sebe lidský hřích, zlo, odmítnutí Boha. Tento čin znovu otevřel lidem cestu k plnému společenství s Bohem, do něhož je pozván každý člověk bez rozdílu, přijme-li Krista do svého života.

Duchovní život

Duchovní život neznamená jen zkoumat vlastní nitro s jeho myšlenkovými a emocionálními pochody, ale především hledat, co Bůh praví člověku, jak k němu promlouvá. Zahlédnout Boží stopy, slyšet jeho slovo a nechat se naplnit jeho Duchem.

Jak na to?

Nejdůležitějším předpokladem je naše vlastní ochota Boha hledat. Dát si práci s tím, že se zastavíme uprostřed spěchu a najdeme si čas na kladení otázek. Je dobré setrvat v tichu například uvnitř kostela či v parku a zkoumat, co právě nyní utváří náš život. Pak prosit Boha svými vlastními slovy o dar pokoje, světla na cestu. A nakonec přerušit tok myšlenek a v tichu se pokusit naslouchat, co nám Bůh v našem nitru sděluje. Člověk, který Bohu otevřel srdce, může zakusit hluboký vnitřní pokoj.

Formulované modlitby

Lze připojit i nějakou již zformulovanou modlitbu. Ježíš sám naučil učedníky modlitbu Otčenáš, kterou se křesťané modlí každý den již po dva tisíce let. Lze také prosit o přímluvu Marii, Ježíšovu Matku, slovy modlitby vycházející z Bible.

Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

Zdrávas Maria

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;

požehnaná ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.