Letošní modlitba spojená s odpustky pro zemřelé nejen 2. listopadu

 29.10.2020 | AKTUALIZOVÁNO: Letošní modlitba na hřbitově bude jiná. Možnost získání plnomocných odpustků je přizpůsobena pandemii.

Odpustky

Každý rok slavíme 2. listopadu Památku věrných zemřelých a s tím spojujeme modlitbu za naše blízké. Prosíme, aby Bůh svou milostí odpustil a proměnil vše, co jim brání okoušet plnost Boží blízkosti, především „tresty“ za spáchané zlo. Slovem „odpustky“ označujeme různé formy pokání, kterými my sami prosíme za odstranění překážek stojících mezi plností Božího království a našimi zemřelými.

Letošní možnosti a podmínky

1) Dosud se jako jedna z podmínek uvádělo svaté přijímání a svátost smíření. V době pandemie je to však značně složité. Proto Apoštolská penitenciárie upravila podmínky pro letošní rok. Odpustky pro zemřelé letos můžeme získat osmkrát během listopadu, když navštívíme hřbitov s úmyslem modlitby a pomodlíme se, byť jen vnitřně, za zesnulé.

2) Obecně platilo pravidlo, že 2. listopadu lze získat plnomocné odpustky při návštěvě kostela, když se pomodlíme modlitbu Otčenáš a vyznání víry Věřím v Boha. Protože mnozí nemají v blízkosti hřbitov, tato možnost získání odpustků v kostele může být velkou pomocí. Tato možnost je v letošním roce prodloužena na kterýkoli den v rámci měsíce listopadu — jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat.

3) Protože mnozí lidé staří, nemocní či v karanténě nemohou v době pandemie vůbec vycházet z domu, mohou plnomocné odpustky získat za podmínky, že se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé. Podmínkou k tomu také je, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy hřbitova či kostela vykonají, že se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce), i když to bude za více týdnů.

Přesný popis podmínek lze najít na webu liturgie.cz.

2. listopad na Vyšehradě

Na Vyšehradě bude v bazilice sv. Petra a Pavla možné v pondělí 2. listopadu přijmout individuálně sv. přijímání mezi 14:30 – 17:00, pokud nebudou zpřísněna nařízení vlády.

Tradiční slavná mše svatá dne 2. listopadu, kterou vede arcibiskup pražský a která je spojena s modlitbou na hřbitově, se v letošním roce nebude konat. Přesto vyšehradští kanovníci budou slavit mši svatou za naše zemřelé, i když za zavřenými dveřmi a každý zvlášť. Je možné se s nimi spokojit alespoň v duchu.

Základní modlitby

Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.