Popeleční středa. Půst a jak na to? - aktualizováno

 10.02.2024 | Ve středu 14. 2. 2024 začne postní doba Popeleční středou. V tento den je třeba držet půst zdrženlivosti a půst újmy. Co to je a jak ho zachovávat? Aktualizace staršího článku.

V letošním roce připadá Popeleční středa na 14. února, kdy se spíš populárně připomíná sv. Valentin. Možná mají ale obě témata něco společného! Popeleční středou vstupují křesťané do intenzivní doby vlastní duchovní obnovy. Jako když se má opravit dům a právě dnes se začalo – musí se oklepat omítky či oškrábat nátěr, někdy zbourat kus zdi. To je nepořádek, stěhování a je to nepříjemné. Pak se pustíme do lakování, zdění, omítání. A nakonec je úklid. Výsledek je ale skvělá proměna, posun, fungující stav. 

Slovo půst v nás může budit rozpaky. Kdysi lidé, kteří chtěli obnovit svou víru a setkat se s Bohem, odcházeli do pouště. V krajině chudé na podněty zakoušeli, co znamená opřít se vírou o Boha.

Půst je časem zamilovanosti

Lze mluvit o dvou rovinách postu. Předně jde o určité asketické úsilí, ale stejně tak tímto výrazem označujeme čas, liturgickou dobu. Postní doba předchází slavení Velikonoc. Dalo by se říci, že je jakýmsi sestoupením „ke kořenům“ vlastní víry, ale i osobnosti našeho já. Právě v postní době lze mluvit o oživení naděje a touhy. Je především obdobím zamilovanosti do Boha, soustředěním se na hledání vztahu s Ním. Proto se křesťané vzdávají mnoha aktivit, které nás běžně rozptylují, a věnují více pozornosti modlitbě, ale také cvičení vlastní vůle a skutkům milosrdenství.

Jak vznikla doba postní?

Podle starodávného zvyku se před Velikonocemi zintenzivnila příprava katechumenů (těch, kdo se připravují na křest) a ostatní členové společenství či farnosti se za katechumeny modlili. Jedni podporovali druhé. Takto se všichni připravovali k hlubokému prožitku veliké noci vzkříšení.

Jak půst držet?

Připojit se můžeme jen v rámci svých možností, především zdravotních. Je nezbytná moudrost a střízlivost i v otázce postu. Avšak jde také o výzvu naší pohodlnosti, či dokonce zbabělosti. Alespoň v rámci postní doby stanovuje katolická církev povinný půst zdrženlivosti. A navíc na začátku a na konci postní doby připojuje i povinný půst újmy.

Zdrženlivost se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, která byla vždy považována za určitý luxus v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let, pokud je to možné. Je vhodné ho zachovávat ve všední dny během postní doby. Nelze-li ho zachovávat, pak se doporučuje ho nahradit jiným kajícím skutkem.

Dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, jsou navíc na Popeleční středu a Velký pátek vázáni půstem újmy, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti.

K čemu je půst?

Půst má význam především v tom, že Bohu nabízíme sebe sama a učíme se sebeovládání. Bohužel zapomínáme na jeden zásadní aspekt postu. Jestliže ušetříme za různé lahůdky, získáme tak nějaké prostředky. A tyto peníze se podle tradice věnují chudým. Bylo starobylým zvykem přinášet takto ušetřené peníze na Zelený čtvrtek při večerní bohoslužbě v průvodu s obětními dary. 
Ale především platí jedna zcela zásadní věc: Smyslem postu je oživení víry. Proto je dobou radostnou, plnou naděje a radosti z přicházejícího Boha. Půst není doba smutku, ale znovuobjevení, jak moc nás Bůh má rád!

Přesné znění pokynů, jak půst zachovávat, je uvedeno v Kodexu kanonického práva:

Kán. 1249: Všichni věřící křesťané, každý svým způsobem, jsou z Božího zákona povinni činit pokání; aby se všichni určitým zachováváním pokání navzájem spojili, stanovují se dny pokání, v nichž se křesťané zvláště věnují modlitbě, konají skutky zbožnosti a lásky a také sebezápor tím, že své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání újmou a zdrženlivostí od pokrmů podle následujících kánonů.

Kán. 1250: Dny a doby pokání v celé církvi jsou jednotlivé pátky během celého roku a doba postní.

Kán. 1251: Pokání zdrženlivosti od masa nebo jiného pokrmu podle předpisů biskupské konference se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti; pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista.

Kán. 1252: Zákonem pokání zdrženlivostí jsou vázány osoby od dovršeného čtrnáctého roku věku; zákonem pokání újmou jsou vázáni všichni zletilí až do započatého šedesátého roku. Pastýři duší a rodiče dbají, aby také ti, kteří nejsou vázáni zákonem pokání zdrženlivostí a újmou z důvodu nezletilosti, byli vychováváni k správnému pochopení pokání.

Citováno z překladu Prof. M. Zedníčka (Kodex kanonického práva, Zvon 1994).